با سلام خدمت کلیه کاربران محترم نیک هاست

با توجه به خدمات جدید نیک هاست (دامین بین المللی و دامین ملی) از لینک های ذیل جهت تنظیمات استفاده نمایید.
برای تنظیمات دامنه های بین المللی ذیل از لینک زیر استفاده نمایید.
کنترل پنل دامین بین المللی
com - info - us - in - eu - pro - asia - tel - co - me - tv - mobi - bz - cc

برای تنظیمات دامنه های بین المللی ذیل از لینک زیر استفاده نمایید.
کنترل پنل دامین بین المللی
net - org - biz - name - ru - nl

برای تنظیمات دامنه های ملی از لینک زیر استفاده نمایید.
کنترل پنل دامین ملی

با تشکر
مدیریت نیک هاست


Friday, December 4, 2015

« برگشت